Om oss

Om oss 2016-12-13T15:58:26+00:00

En historia av sammanhållning och fred

I mer är hundra år har Ahmadiyya muslimska samfundet lett ett fredligt återupplivande av Islam. Från tiden då samfundet grundades i Indien 1889 har det åtnjutit ett enastående rykte för sina ansträngningar att skapa fred och för att skapa enade samhällen.

I Sverige etablerades samfundet 1956 och vi byggde Sveriges första moské 1976 i Göteborg (Nasirmoskén i Högsbohöjd). Vi har nu ett flertal församlingar runt om i Sverige och samfundet fortsätter att växa.

Som ett samfund som står för utbildning, integration och fred mellan religioner, välkomnar vi alla till att besöka våra moskéer och ta del av våra seminarier och andra tillställningar som sammanför människor i syfte att öka förståelsen för varandra.

Vi är också hängivna till att hjälpa andra, engagera samhällen och arbeta för allmänhetens nytta. Gällande detta har vi en lång historia av internationellt arbete i välgörande syfte.

Återupplivandet av Islams sanna värderingar

Vi tror att Islam, som grundades för över 1400 år sedan av den Helige Profeten Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom), är en universell religion av fred, med ett enkelt men fullkomligt budskap till mänskligheten; att utveckla och upprätthålla ett levande förhållande med en levande Gud och att leva i perfekt harmoni med alla.

Detta budskap återupplivades av grundaren till vårt samfund, Hans Helighet Mirza Ghulam Ahmad (frid vare med honom), och vi är den enda gruppen av muslimer som har accepterat honom som den Utlovade Messias och Mahdi, vars ankomst var förutsagd i denna tidsålder.

Från första början har han upprepade gånger betonat nödvändigheten av att vara uppmärksam på vår plikt gentemot Gud och Hans skapelse och att reflektera över vårt åtagande till fred i våra dagliga liv. Han förkastade konceptet av en våldsam jihad, påminde oss om mänsklighetens jämlikhet och om vår plikt att ta hand om de behövande. Han underströk också behovet av att respektera alla religioner, att lyda sitt lands lagar och att vara lojal mot regeringen i det land man är bosatt.

Med denna önskan att främja fred har detta samfund blomstrat och är nu en dynamisk global rörelse som är etablerad i fler än 190 länder.

Ett samfund, en ledare

Sedan grundarens bortgång 1908 har vi letts av en serie Kalifer eller andliga ledare. Den nuvarande ledaren är Hans Helighet Mirza Masroor Ahmad. Denna form av världsomspännande ledarskap är ett annat utmärkande särdrag hos detta samfund.

Han fortsätter att sprida budskapet av fred till världens alla hörn. Ett budskap som har reflekterats i handlingar genom humanitära ansträngningar av samfundets män, kvinnor och ungdomar.

I själva verket skänker samfundets medlemmar frivilligt pengar och erbjuder sin tid för biståndsarbete på avlägsna platser i världen, i syfte att hjälpa dem som är behövande oavsett trosuppfattning eller ras.